آپلود مدارک در سایت من و سفر
نام و نام خانوادگی
موبایل (اجباری)
انتخاب فایل 1 (اجباری)
انتخاب فایل 2
انتخاب فایل 3
انتخاب فایل 4
انتخاب فایل 5
حداکثر حجم فایل چقدر می تواند باشد؟
حجم فایل‌ها نباید بیشتر از 5مگابایت باشد.